Nyereményjáték Szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Facebook /// NYERJ 20.000 FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!
HOLD BOLTKÓROSOKNAK – NYERJ 20.000 FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNYT!

 1. A játék és annak szervezője
  A DIGITIGER Hungary Kft , Székhely: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
 2. a (továbbiakban: „Szervező / Lebonyolító ”) nyereményjátékot hirdet „NYERJ
  20.000 FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!” elnevezéssel a jelen részvételi- és
  játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek
  szerint (a továbbiakban: „Játék”).
 3. A Játékban részt vevő személyek
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel rendelkező
  természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
  hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).
  A Játékban a Szervező, valamint a vele megbízási, vállalkozási, vagy
  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető
  tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek.
 4. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.
  A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
  Játékszabályzatot, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.
  Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
  fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan
  kizárásra kerül.
  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
  történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
  hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 5. A játék időtartama, menete
  A Játék időtartama:
  A játék 2022.03.17. 10:00-tól 2022. 03.25. 11:59-ig tart.
  A Játék menete:
  A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül a
  https://www.facebook.com/holdbolt Facebook oldalán elérhető nyereményjátékhoz
  tartozó posztra kommentben válaszolnak.
  Nyeremény (1db x 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány):
  A játék felhívásra válaszolók között 1 db kerül kisorsolásra :
  1db x 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány
  A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag a
  Hold Boltkórosoknak esztergomi boltjának helyszínén vagy online vásárlás esetén
  lehetséges.
  A sorsolás időpontja:
  2022.03.25 14:00
  A fent megjelölt sorsolási időpontban egy nyertes kerül kisorsolásra a Játékban részt
  vett, Facebook kommentként válaszukat beküldő Játékosok között (a továbbiakban:
  „Nyertes”),.A sorsolás során pótnyertes nem kerül kisorsolásra.A sorsolást a
  Szervező cég végzi.
  A Nyertest Facebook kommentben és üzenetben értesítjük.
 6. A Nyereményre való jogosultság feltételei
  A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
  nem töltötte be a 18. életévét;
  18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes
  képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill.a Nyeremény
  átvételében nem működik közre;
  ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 3 munkanapon belül nem
  válaszol;
  ha nem lehet felvenni a Nyertessel Instagram vagy Facebook privát üzenet
  formájában a kapcsolatot;
  ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett
  feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
  bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel
  jogosulatlan előnyre tett szert;
  bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon
  befolyásolni próbálta;
  jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 7. Nyertesek értesítése
  A Nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot.
  A Nyertes vállalja, hogy a Facebook üzenet formájában történt értesítés után 1
  napon belül az https://www.facebook.com/holdbolt Facebook oldalára küldött privát
  üzenetben, vagy a https://www.facebook.com/holdbolt címen adategyeztetés
  céljából felveszi a kapcsolatot a Szervezővel.
  A Nyertes minden levélváltás után 1 napon belül köteles érdemben a fenti Facebook
  oldalra vagy e-mail címére írt üzenet formájában reagálni a Szervező / Lebonyolító
  üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a
  Nyeremény átvételére.
  Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem
  teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a
  kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről
  a Szervező / Lebonyolító Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában értesíti
  a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény
  átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve
  ellenőrzéséhez a Szervező / Lebonyolító kötelezheti a Nyertest
  személyazonosságának igazolására.
 8. A Nyeremény kézbesítése
  Nyertes a Nyereményt a Szervezőtől / Lebonyolítótól a kapcsolatfelvétel során
  egyeztetett nyitvatartási időben veheti át személyazonosságának igazolásával,
  amelyet fényképes igazolvánnyal tehet meg.
  A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul
  megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek
  nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a
  továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt/ Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
  terheli ezzel kapcsolatban.
 9. A Szervező/ Lebonyolító felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
  adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy
  törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internethozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti
  jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött
  értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő
  sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely
  harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 10. Adatvédelmi tájékoztató
  Adatkezelő:
  DIGITIGER Hungary Kft , Székhely: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
  5.), https://www.facebook.com/holdbolt, +36 (20) 385 3918, email: info@holdbolt.hu
  Az adatkezelés célja:
  A személyes adatok kezelésének célja a Játék menetének dokumentálása, ennek
  részeként a Játékosokkal történő kommunikáció, a Nyertes azonosítása, valamint a
  nyeremények átadása és a Nyeremény adójogi elszámolása.
  A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés
  kiterjed):
  A Nyertes vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
  Facebook profilnév és ID,
  Vezetéknév, keresztnév,
  Születési idő (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltöttee),
  A Szervező a Nyertes nevét (vezetéknév, keresztnév), és Nyereményét
  Magyarország területén a nyilvánosságnak a Játék lebonyolításáról való
  tájékoztatása érdekében közzéteheti a https://www.facebook.com/holdbolt, ill.a Játék
  Facebook és Instagram oldalán.
  Az adatkezelés jogalapja:
  A Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésnél az EU
  2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) b) pontja
  – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és
  teljesítése, amelyben a Játékos az egyik fél.
  A Nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének
  jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”)
 11. cikk (1) c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli
  kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a
  Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles
  megőrizni.
  A személyes adatok címzettje
  DIGITIGER Hungary Kft , Székhely: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
  5.), https://www.facebook.com/holdbolt, +36 (20) 385 3918,
  email: info@holdbolt.hu, mint adatfeldolgozó.
  Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel
  összefüggő tevékenysége:
  A Nyeremény kisorsolása, a Nyertes értesítése körében az DIGITIGER Hungary
  Kft. , mint Lebonyolító / Szervező a Jelentkezők alábbi személyes adatait kezeli:
  Facebook profilnév és ID
  A Nyertes vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében
  Lebonyolító a Szervező megbízásából a Nyertesektől beszerzi és a Nyeremény
  átadása, valamint a nyereményjáték adóügyi elszámolása érdekében a Szervező
  részére továbbítja a Nyertes következő személyes adatait
  Vezetéknév, keresztnév,
  Születési idő,
  Az adatkezelés időtartama:
  A Nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező vagy a Lebonyolító a számvitelről
  szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az
  adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények
  kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
  A Nyeremények kiállítása, átadása és bizonylatolása érdekében történt adatátadást
  követően a Lebonyolító valamennyi Játékosoknak a Játékkal kapcsolatban kezelt
  személyes adatát törli.
  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
  A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-,
  valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai, továbbá a
  Lebonyolító illetékes munkatársai.
  Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési
  intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:
  Az adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági
  intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan
  adatmegsemmisítés, elvesztés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy
  továbbítás megakadályozásáról.
  Az adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai és szervezési
  intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok
  és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.
  Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
  alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges
  adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
  szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
  adatkezelőnek.
  Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
  alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges
  adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
  szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
  adatkezelőnek.
  Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:
  A személyes adatokhoz való hozzáférés
  Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől arra
  vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
  amennyiben igen, úgy információt kapjon az alábbiakról:
  az adatkezelés célja,
  az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
  azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják
  (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek
  garanciái),
  a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam
  meghatározásának szempontjai,
  a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog,
  valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
  panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
  az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel,
  automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.
  Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve,
  amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további
  másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A
  tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön
  személyazonosságának igazolása.
  Adathelyesbítés
  Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy
  hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.
  Törlés
  A GDPR 17.cikkében foglalt esetekben, így például ha a személyes adatokra már
  nincsen szükség abból a célból, melyre azt Öntől felvettük, Ön kérheti a személyes
  adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.
  Az adatkezelés korlátozása
  A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben Ön vitatja az általunk kezelt személyes
  adatok pontosságát, adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az
  általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki
  az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a
  korlátozás alá tartozó adatok csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények
  előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.
  Adathordozhatóság
  Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Ön
  hozzájárulásán alapul,
  vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy Ön jogosult arra,
  hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön
  által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei
  fennállnak.
  Tiltakozás
  A GDPR 21.cikkében részletezett esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével
  kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése
  ellen. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való
  kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a továbbiakban nem
  kezeljük.
  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen alapuló döntés, mely az Ön jogaira jelentős kihatással bír. E jog
  gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától
  függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön
  ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi
  beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
  Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések
  Amennyiben Ön a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy indokolatlan
  késedelem nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény
  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett
  intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt általunk teljesíthető.
  Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő
  meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet
  igénybe.
  Ha Ön igényét elektronikus úton nyújtotta be hozzánk, úgy a válaszadás is
  elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan Ön másképpen
  rendelkezett.
  Jogorvoslati jog
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk
  Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.., email cím:
  ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400),
  valamintbírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye
  szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye
  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).
  A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati
  lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és
  korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR
  tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79.
  és 82. cikkei).
 12. Játékos kizárása, a Játék visszavonása, a Játékszabályzat módosítása
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével
  ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
  megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési
  esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.
  Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
  ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
  Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat
  indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.
  A Játékot a Facebook vagy az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
  összefüggésbe nem hozható és azért a Játékosokkal szemben a Facebook
  semmilyen felelősséggel nem tartozik. A résztvevők a játék során a
  Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat, nem
  közvetlenül a Facebook vagy Instagram részére.
  DIGITIGER Hungary Kft
  Esztergom, 2022.03.17.